Get Adobe Flash player

ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560


ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง "ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560" อาจารย์และนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนให้จัดทำใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด และเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงฝ่ายทุนการศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 

ประกาศบัณฑิตวิทยาลัยเรื่อง "ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคต้น ปีการศึกษา 2560" อาจารย์และนิสิตที่ประสงค์จะขอรับทุนให้จัดทำใบสมัครตามแบบฟอร์มที่กำหนด และเอกสารประกอบการพิจารณา ส่งถึงฝ่ายทุนการศึกษา งานบริการการศึกษา ชั้น 3 บัณฑิตวิทยาลัย ภายในวันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560