Get Adobe Flash player

คณะวิทยาศาสตร์ประกาศรับแผนความตั้งใจ (Intention Plan) เพื่อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยแบบทวิภาคี Bilateral Research Cooperation, BRC


คณะวิทยาศาสตร์ มก. ประกาศรับแผนความตั้งใจ (Intention Plan) เพื่อเสนอโครงการขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยแบบทวิภาคี Bilateral Research Cooperation, BRC สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ระดับ ป.โท รหัส 59 ป.เอก รหัส 58 และ ป.โท-เอก รหัส 57 ที่จะไปปฏิบัติงานวิจัยในต่างประเทศ ระหว่าง 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561 โดยให้อาจารย์ที่ปรึกษาจัดทำบันทึกข้อความเสนอแผนความตั้งใจ ผ่านที่ประชุมภาควิชา ได้ตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2560 - 14 กรกฎาคม 2560

IntentionPlan2560 xL