Get Adobe Flash player

ช่องทางการประสานงานกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์


งานทรัพย์สินทางปัญญา สำนักงานบริการวิชาการ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการประสานงานกิจกรรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เชิงพาณิชย์ ผ่านแอพพิลเคชั่นไลน์ ภายใต้ชื่อ FiNFiN INNOVATION ไลน์ไอดี 029408929