Get Adobe Flash player

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ เปิดรับสมัครทุนวิจัยหลังปริญญาเอก

news scolar

ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)ประชาสัมพันธ์โครงการทุนวิจัยระดับหลังปริญญาเอก ปี 2562 สำหรับบุคลภายนอก
โดยสมัครขอรับทุนได้ไม่มีกำหนด ผู้เข้าร่วมโครงการที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับการสนับสนุนทางการเงิน และการวิจัยจากศูนย์ เป็นระยะเวลา 1 - 3 ปี