Get Adobe Flash player

มก. ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับภาคเอกชนเพื่อตั้งศูนย์การเรียนรู้การทำวิจัยด้านยางพารา และปาล์มนำ้มัน

DSC 9255 2

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กับบริษัท ไทยอีสเทิร์นกรุ๊ปโฮลดิ้ง จำกัด และบริษัท ไทยอีสเทิร์น อินดัสเตรียล แลนด์ จำกัด ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เพื่อจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน เพื่อส่งเสริมการวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านยางพาราและปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืน จัดทำหลักสูตรการสอนทางด้านยางพาราและปาล์ม ตลอดจนพัฒนาห้องปฏิบัติการมาตรฐานด้านยางพาราและปาล์มน้ำมัน ณ อาคารสารนเิทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

DSC 9255 2

ขอบคุณภาพจาก : สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย