Get Adobe Flash player

กำหนดการขอถอนรายวิชา และแก้ I ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2559


กำหนดการตามข้อบังคับระดับปริญญาตรีฯ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2559

    วันสุดท้ายของการส่งคำร้องถอนรายวิชา ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคปลายปีการศึกษา 2559 (ให้ถือว่าได้ F หรือ U ในรายวิชานั้น) วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560

กำหนดการตามข้อบังคับระดับปริญญาตรีฯ ประจำภาคปลายปีการศึกษา 2559

    • วันสุดท้ายของการส่งคำร้องถอนรายวิชา ถึงสำนักทะเบียนและประมวลผล วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560
    • (หากพ้นกำหนดสำนักทะเบียนฯ จะไม่รับเอกสารคำร้อง)
    • วันสุดท้ายของการแก้ไขคะแนน I และ N ภาคปลายปีการศึกษา 2559 (ให้ถือว่าได้ F หรือ U ในรายวิชานั้น) วันจันทร์ที่ 10 กรกฎาคม 2560