Get Adobe Flash player

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2560 ณ Niigata University ประเทศญี่ปุ่น ภายใต้ชื่อโครงการ The Student Exchange Program at Niigata University 2017 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 หรือ 1 ตุลาคม 2560 - 31 สิงหาคม 2561 ส่งเอกสารการสมัครภายใน 19 พฤษภาคม 2560