Get Adobe Flash player

การรับสมัคร IAESTE Thailand ประจำปี 2561


การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 - 4 และปริญญาโท - เอก ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2560 

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2561 สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 - 4 และปริญญาโท - เอก ตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม - 6 ตุลาคม 2560