Get Adobe Flash player

บัณฑิตวิทยาลัย ประกาศรับสมัคร รับรางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการให้รางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 3 ประเภท ดังนี้

1. นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ  : หมดเขต 21 สิงหาคม 2560

2. ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น : หมดเขต 25 สิงหาคม 2560

3. ผลงานวิทยานิพนธ์ : หมดเขต 8 สิงหาคม 2560

บัณฑิตวิทยาลัยจัดโครงการให้รางวัลเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา  ดังนี้1. การให้รางวัลเกียรติยศ "นิสิตที่ได้รับรางวัลระดับชาติ/นานาชาติ ประจำปีการศึกษา 2559"  : หมดเขตยื่นใบสมัคร 21 สิงหาคม 2560 Link อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม / download แบบฟอร์มการสมัคร2. การให้รางวัลเกียรติยศแก้ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีผลการศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559 : หมดเขตยื่นใบสมัคร 25 สิงหาคม 2560Link อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม / downlad ใบสมัคร3. การให้รางวัลผลงานวิทยานิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2559  : หมดเขตยื่นใบสมัคร 8 สิงหาคม 2560Link เรื่อง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม / download ใบสมัคร