Get Adobe Flash player

ทุนคณะวิทยาศาสตร์ มก. ประจำปีการศึกษา 2560


คณะวิทยาศาสตร์  เปิดรับสมัครทุนคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ของนิสิตระดับ ป.โท - เอก
(ที่เข้าศึกษาในภาคปลาย ปีการศึกษา 2559 หรือภาคต้น ปีการศึกษา 2560)
นิสิตภาควิชาเคมี ที่ประสงค์จะรับทุนกรอกแบบฟอร์มแล้วยื่นใบสมัครได้ที่ คุณคชาพร ปัญญานะ (พี่ก้อย) ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 15 สิงหาคม 2560
Link :: รายละเอียดเพิ่มเติม + แแบบฟอร์ม