Get Adobe Flash player

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุน พสวท. ปีการศึกษา 2560 (ทดแทน)


คณะวิทยาศาสตร์ เปิดรับสมัครนิสิตทุนในโครงการพัฒนาและส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) ประจำปีการศึกษา 2560(ทดแทน)
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทาง www.sci.ku.ac.th
ส่งใบสมัครที่ศูนย์สารสนเทศและบริการนิสิต ชั่้น 1 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2560
สอบถามโทร 02 562 5555 ต่อ 646146 (คุณพรภัทรา)