Get Adobe Flash player

ประกาศ มก. ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ


ตามปฏิทินปีการศึกษา 2560 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดให้วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2560 งดการเรียนการสอนนั้น

บัดนี้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ออกประกาศ เรื่อง ให้มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ โดยประกาศให้วันที่ 16 - 27 ตุลาคม 2560 มีการจัดการเรียนการสอนตามปกติ ยกเว้นวันหยุดราชการและวันหยุดตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี