Get Adobe Flash player

โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น


โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ภาคฤดูใบไม้ร่วง ประจำปี 2561 ณ Hokkaido University ประเทศญี่ปุ่น ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ นิสิตเลือกศึกษาแลกเปลี่ยนได้ 1-2 ภาคการศึกษา ประกอบด้วย
1 ภาคการศึกษา : กันยายน 2561 – กุมภาพันธ์ 2562
2 ภาคการศึกษา: : กันยายน 2561 –สิงหาคม 2562

กำหนดการรับสมัคร ณ กองวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการแลกเปลี่ยน HUSTEP ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561
โครงการแลกเปลี่ยน SAS/SRS ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2561