Get Adobe Flash player

ทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560


บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จะจัดสรรทุนวิจัยทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 เพื่อส่งเสริมการผลิตผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ และสร้างประสบการณ์ด้านงานวิจัยให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา

  • อ่านรายละเอียดได้จากประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ที่นี่