Get Adobe Flash player

รับสมัครนิสิตเข้ารับทุน โครงการปริญญาเอกาญจนาภิเษก (คปก) รุ่นที่ 21

cover 320 Rgj21

รับสมัครนิสิตเพื่อรับทุนผู้ช่วยวิจัยโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นที่ 21

รอบแรก:เปิดรับสมัครวันที่ 1 เมษายน 2561 – 31 พฤษภาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 15 กรกฎาคม 2561

รอบสอง:เปิดรับสมัครวันที่ 1 กันยายน 2561 – 31 ตุลาคม 2561 ประกาศผลวันที่ 15 ธันวาคม 2561

รายนามอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาทุน คปก. รุ่นที่ 21 ปีงบประมาณ 2562 

 

1.  ผศ.ดร. ธิตินันท์ กาพย์เกิด   หัวข้อวิจัย "ออกแบบและศึกษาระบบกักเก็บสารออกฤทธิ์ในเครื่องสำอางโดยใช้ไซโคลเดกตริน" e-mail: fscitnm[at]ku.ac.th ..อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่...

S 3645587

 

2. ผศ.ดร. ไพบูลย์ เงินมีศรี  หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัย "การสังเคราะห์และทดสอบฤทธิ์ต้านมะเร็งและต้านมาลาเรียของสารที่มีโครงสร้างเลียนแบบผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ" e-mail: fscipbn[at]ku.ac.th

 

3. ผศ.ดร. ประภาศิริ พงษ์ประยูร  หัวข้อวิจัย "การศึกษากลไกการทำงานและการจับกันของโปรตีนอัลบูมินในคนและแอปตาเมอร์เพื่อการออกแบบเครื่องตรวจวัดเบาหวานชนิดแอปตาเซนเซอร์ด้วยระเบียบวิธีกลศาสตร์พลวัต" e-mail: fsciprpo[at]ku.ac.th ...อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่..

S 3645586

 

4. ศ.ดร. สุภา  หารหนองบัว  หัวข้อวิทยานิพนธ์ที่คาดว่าจะให้นักศึกษาวิจัย "ออกแบบตัวยับยั้งเพื่อต้านเอนไซม์ HIV-1 Protease และต้านแบคทีเรีย" email: fscisph[at]ku.ac.th