Get Adobe Flash player

การสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ

25610815

คณะกรรมการกายภาพและความปลอดภัยภาควิชาเคมี  

จัดสอบวัดความรู้พื้นฐานด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการเคมีให้กับนิสิตใหม่ระดับ ป.โท-เอก รหัส 61 และนิสิตปริญญาตรีปี 3 รหัส 59
ก่อนที่จะเริ่มเข้าห้องปฏิบัติการ เพื่อทำโครงการวิจัยและเรียนวิชาปฏิบัติการ 

โดยมีกำหนดสอบวันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561เวลา 16.00-17.00 น. ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

 

25610815

safetytest2561