Get Adobe Flash player

แนวปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้คะแนนจากการสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี

KU news

สำนักทะเบียนฯ ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการเทียบโอนรายวิชาภาษาอังกฤษโดยใช้คะแนนจากการสอบวัดมาตรฐานทักษะทางภาษาอังกฤษของนิสิตระดับปริญญาตรี