Get Adobe Flash player

สสวท รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อรับทุน พสวท. ระดับ ป.โท-เอก และ ป.เอก ศึกษา ณ ต่างประเทศ ปีการศึกษา 2562

news scolar

 สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ (สสวท.) เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษา ทุนส่งเสริมผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พสวท.) เพื่อสอบคัดเลือกรับทุน พสวท. ศึกษา ณ ต่างประเทศ ระดับปริญญาโท-เอก และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2562 

ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561