Get Adobe Flash player

บัณฑิตวิทยาลัย มก. รับสมัครทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562

KU news

บัณฑิตวิทยาลัย มก. รับสมัครทุนวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อการตีพิมพ์ผลงานในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ สำหรับนิสิตที่เข้าศึกษาภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 

นิสิตจะได้รับทุนปีละ 100,000 บาท เป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 - 5 ปี ตามรายละเอียดของทุนที่กำหนดไว้