Get Adobe Flash player

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

KU YU sssV2019s

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  นายสรวุฒิ ชนะศัตรู โทร 02-942-8445-50 ต่อ 206 หรือ fgraswc[at]ku.ac.th

KU YU sssV2019sl

โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัย Yamaguchi ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2562

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  นายสรวุฒิ ชนะศัตรู โทร 02-942-8445-50 ต่อ 206 หรือ fgraswc[at]ku.ac.th