Get Adobe Flash player

โครงการพัฒนาวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา มก. (GSPP)

KU news

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเจ้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  

รับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม  - 14 มิถุนายน 2562 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่  คุณพรทิพย์ ฐานะกาญจน์ โทร 02-942-8445-50 ต่อ 202 

GSPP 2562

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครผู้สนใจเจ้าศึกษาในโครงการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาศักยภาพวิชาชีพระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2562