Get Adobe Flash player

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

 
news scolar

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 จำนวน 50 ทุน

 

  มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ ประกาศการให้ทุนการศึกษาโครงการ ทุนส่งน้องเรียนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562  
 

ทุนการศึกษาโครงการทุนส่งน้องเรียนจนจบ ในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นี้จะพิจารณาให้ทุนกับนิสิตนักศึกษาในหลักสูตร 4 ปี ในระดับอุดมศึกษา ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ต่อเนื่องจนจบการศึกษาในชั้นปีที่ 4 จำนวน 50 ทุน ทุนละ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

 
   ajino62