Get Adobe Flash player

การขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์

STARB071062

หน่วยวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาระบบจัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์แบบ Online (STAR) เพื่อลดการใช้กระดาษและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

จึงขอเชิญนิสิตที่ต้องการจัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศใช้งานระบบ STAR โดย

  • ศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ที่เวปไซต์: http://bit.ly/37FNiNz
  • กรอกข้อมูล Online ในระบบ Student Travelling Record (STAR) ที่
    http://bit.ly/2OrpPK8
  • กรอกข้อมูลลงในระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=16781

2020STAR Process

หน่วยวิเทศสัมพันธ์และการศึกษานานาชาติ คณะวิทยาศาสตร์ พัฒนาระบบจัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของนิสิตคณะวิทยาศาสตร์แบบ Online (STAR) เพื่อลดการใช้กระดาษและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

จึงขอเชิญนิสิตที่ต้องการจัดทำเอกสารขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศใช้งานระบบ STAR โดย

  • ศึกษาขั้นตอนการใช้งานได้ที่เวปไซต์: http://bit.ly/37FNiNz
  • กรอกข้อมูล Online ในระบบ Student Travelling Record (STAR) ที่
    http://bit.ly/2OrpPK8
  • กรอกข้อมูลลงในระบบขออนุมัติเดินทางไปต่างประเทศของกองวิเทศสัมพันธ์ ที่ https://iad.intaff.ku.ac.th/wordpress/?page_id=16781