Get Adobe Flash player

การเรียนการสอน วิชาเคมีอินทรีย์ 01403221 ภาคฤดูร้อน พ.ศ. 2563

 
221 s63

ประกาศ ประกาศ !!!
+++วิชาเคมีอินทรีย์ 01403221 ภาคฤดูร้อน 2563+++
1. เปิดให้ลงทะเบียนเฉพาะนิสิตรหัส 55 - 59 เท่านั้น
2. เรียนแบบ reading assignment และ VDO Call พบอาจารย์ผู้สอนตามเวลาที่นัดหมาย
3. การประเมิน/ให้เกรด จากการตอบคำถามของอาจารย์ผู้สอน Quiz และคะแนนพิเศษ

560

 

  221 summer63 1