Get Adobe Flash player

กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้อาวุโสของภาควิชาเคมี

กิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้อาวุโสของภาควิชาเคมี

เมื่อวันพุธที่ 10 เมษายน 2556 ภาควิชาเคมี จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรอาจารย์ผู้อาวุโสของภาควิชาเคมี โดย ศาสตราจารย์ ดร. สุภา หารหนองบัว หัวหน้าภาควิชาเคมี ซึ่งได้รับความเมตตาจาก ผศ.จงกลณี แ้ก้วศรีประกาย ผศ.ดร. ทิพย์มนต์ ภัทราคร คุณป้าอ้วน ศิริพันธุ์ ปานเจริญ คุณป้าป๋อย อำไพ แสงดาว และคุณลุงอำพล ทัพไชย มอบคำอวยพรที่ดีให้ ภาควิชาขอส่งความสุขนี้ถึงทุกท่าน และขอให้ท่านได้รับพรนั้นด้วยเทอญ สวัสดีปีใหม่ไทย

 

ภาพกิจกรรม