Get Adobe Flash player

อบรมการจัดการความปลอดภัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2


ภาควิชาเคมีจะจัดอบรม "การจัดการความปลอดภัยสำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2"

ในวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2556 ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี 
ซึ่งในการอบรมครั้งนี้จะมีฝึกปฏิบัติอบรมดับเพลิงขั้นต้น โดยเจ้าหน้าที่สถานนีดับเพลิงบางเขนด้วย
(กำหนดการดังแนบ)

ทั้งนี้ เพื่อภาควิชาจะได้จัดเตรียมเอกสารและอาหารว่าง อาหารกลางวันได้อย่างเหมาะสม 
ผู้ที่สนใจเข้าร่วมการอบรม โปรดลงทะเบียนที่ http://goo.gl/05RDY9

ติดต่อสอบถาม คุณดวงมณี เชื้อเขียว โทร 2192  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

1

2

3

4

5

6

6 1

7

8

9

10

11