Get Adobe Flash player

การแข่งขันตอบปัญหาเคมีชิงโล่พระราชทานฯ ครั้งที่ 34


ภาควิชาเคมี ขอเชิญน้องๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาเคมีชิงโล่พระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณอัครราชกุมารี ครั้งที่ 34 และทุนการศึกษารวมกว่า 50,000 บาท ในวันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2556 ณ อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน