Get Adobe Flash player

19-20 พ.ย. ขนย้าย Waste


ด้วยคณะวิทยาศาสตร์มีความประสงค์จะทำการกำจัด Waste ด้านสารเคมีนั้น จึงขอให้อาจารย์ นิสิต และบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้ช่วยกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม และทำการติด ป้ายแขวนขวดWaste (รับได้ที่ห้อง 100) พร้อมทั้งเขียนรายละเอียดของ Wasteให้ครบทุกขวด ส่งคืนแบบฟอร์ม และขนย้าย Waste มาที่หน้าลาน Stock เก็บสารเคมี ในวันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 10.00 – 12.00 น.