Get Adobe Flash player

วันกีฬาวิทยาศาสตร์ และงานขอบคุณบุคลากร ปี 2556


ขอเชิญบุคลากรคณะ วิทยาศาสตร์ทุกท่าน ร่วมงานวันกีฬาวิทยาศาสตร์ และงานขอบคุณบุคลากร ประจำปี 2556 ในวันที่ 26 ธัีนวาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 13.30 - 20.30 น.

ปีนี้คณะแจกเสื้อกีฬาสีคอโปโลเนื้อผ้าอย่างดี มีสีฟ้าและสีชมพู ขอเชิญทุกท่านร่วมแข่งขันและเชียร์กีฬา

ตอนเย็นมีงานเลี้ยงโต๊ะจีนขอบคุณบุคลากร มีการแสดงสลับจับสลากรางวัล

การแบ่งกลุ่มสี

กลุ่ม สีชมพู (เคมี, สัตววิทยา, ชีวเคมี, รังสีประยุกต์และไอโซโทปและศูนย์วิจัยนิวเคลียร์และเทคโนโลยี, วัสดุศาสตร์, วิทยาการคอมพิวเตอร์, สถิติ)
กลุ่มสีฟ้า (ฟิสิกส์, จุลชีววิทยา, พันธุศาสตร์, สำนักงานเลขานุการ, พฤกษศาสตร์, วิทยาศาสตร์พื้นพิภพ, คณิตศาสตร์)

ประเภทกีฬา

1. แชร์บอล     2. เหยียบลูกโป่ง 3. เก้าอื้ดนตรี   4. ห่วงหรรษา

Click ดูกำหนดการ

ให้ภาควิชารวบรวมรายชื่อนักกีฬาแต่ละประเภท ส่งได้ที่คุณนงพร  บุญสวัสดิ์  ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2556

sport56