Get Adobe Flash player

คาราวะคณาจารย์ผู้อาวุโส


ภาควิชาเคมี จัดกิจกรรมไปเยี่ยมเยีนเพื่อคาราวะคณาจารย์ และบุคลากรผู้อาวุโส ระหว่างเดือนธันวาคม 2556 ถึงเดือนมีนาคม 2557 

 

ในการนี้จึงขอเชิญชวนคณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าร่วมเดินทางไปเยี่ยมเยียนผู้อาวุโส สอบถามเพิ่มเติม หรือให้ข้อเสนอแนะกับภาควิชาได้ที่ โทร 025625555 ต่อ 2106 - 2010

บางส่วนของบรรยากาศการเข้าพบคณาจารย์อาวุโส

 

ศาสตราจารย์ ดร. กฤษณา ชุติมา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 ณ ราชบัณฑิตยสถาน 

DSC 0105

DSC 0101

DSC 0103

DSC 0114

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุขประชา วาจานนท์

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม 2556 ณ บ้านพักเขตราชเทวี กทม.

DSC 0087

DSC 0084

DSC 0086

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ เจียมไชยศรี

เมื่อวันอังคารที่  24  ธันวาคม 2556 ณ อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

DSC 0001

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จารนัย พาณิชยกุล

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 ณ อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

DSC 0091

DSC 0094

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เยอรี่ มหาทุมะรัตน์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 มกราคม 2557 ณ คณะวิทยาศาสตร์ 

DSC 0119

DSC 0121

 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทิพย์มนต์ - ดร.สุรพล ภัทราคร

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2556 ณ อาคารสุขประชา วาจานนท์ คณะวิทยาศาสตร์

DSC 0027

  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จงกลณี แก้วศรีประกาย

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 มกราคม 2557 ณ อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

c1

c2