Get Adobe Flash player

ขอเชิญนิสิตสมัครรับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2557


ขอเชิญนิสิต ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ สมัครรับรางวัลคณะวิทยาศาสตร์ ปี 2557 ตามประเภทต่างๆ ต่อไปนี้ 

ยื่นใบสมัครที่ น.ส. คชาพร ปัญญานะ (พี่ก้อย) ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี ก่อนวันที่ 30 มกราคม 2557 

แบบฟอร์มใบสมัครรับรางวัล

sciawards student