Get Adobe Flash player

ปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556


เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 – 17.00  น. ภาควิชาเคมี จัดโครงการปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2556 มีบรรยายพิเศษเรื่อง “ทำงานอย่างไรให้โดนใจหัวหน้างาน”  โดย คุณสมเกียรติ จันทร์มหา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มงานธรณีศาสตร์ วิศวกรรมแหล่งปิโตรเลียมและ โครงการสำรวจ บริษัท ปตท.สำรวจและผลิต (ปตท.สผ.) และ บรรยายพิเศษเรื่อง “YOUR TIME TO SHINE” โดย อาจารย์ Jonathon Siminoe, Satit Kaset International Programณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

Photo Album

LastLec 08

LastLec 17

LastLec 23

LastLec 53

LastLec 79

LastLec 93

LastLec 94

LastLec 107

 

More...