Get Adobe Flash player

ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี


ภาควิชาเคมี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี โดยการจัดกิจกรรมสรงน้ำพระ และรดน้ำขอพรผูอาวุโสของภาควิชาเคมี เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557  ณ บริเวณชั้น 2 อาคารปฏิบัติการ NMR ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 11 เมษายน 2557 บริเวณหน้าอาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

Songkarn 100457 03

 

Songkarn 100457 29

Songkarn 100457 30

Songkarn 100457 34

Songkarn 100457 109

 

SongkarnKU 11045705

SongkarnKU 11045706

 

 

more..