Get Adobe Flash player

สัมมนาภาควิชาเคมี ประจำ ปี 2557 (Days Out57) ตอนที่ 1


เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2557 ภาควิชาเคมี จัดสัมมนาประจำปี 2557 (Days Out 2557) ตอนที่ 1 โดยจัดสัมมนาเรื่อง “Education 3.0 การศึกษาในศตวรรษที่ 21: กรณีศึกษา-เคมีจุฬา” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรพรรณ อุดมกาญจนนันท์ จาก ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ ห้อง 602 ชั้น6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

อัลบั้มรูปทั้งหมด