Get Adobe Flash player

ออกแบบโลโก้งานคืนสู่เหย้าและลายสกรีนเสื้อยืด

 

 

ภาควิชาเคมี ขอเชิญนิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบ

 

1. ตราสัญลักษณ์ (Logo)

2. ลายสกรีนบนเสื้อยืดคอกลม

 

หลักเกณฑ์ในการประกวด

 • ผู้ส่งผลงานเข้าประกวด ต้องเป็น นิสิต ศิษย์เก่า และบุคลากร ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เท่านั้น ไม่จำกัดจำนวนชุดผลงานที่ส่ง
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวด ทั้งสองหัวข้อ จะต้องประกอบด้วยข้อความ “CHEM KU”
 • เป็นภาพที่ผลิตและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมใดออกแบบก็ได้ โดยใช้สีไม่เกิน 2 สี และความละเอียดไม่น้อยกว่า 300 dpi
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดต้องเป็นผลงานที่ผู้ส่งเข้าประกวดออกแบบเอง ห้ามลอกเลียนแบบและดัดแปลงแบบตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานอื่น ต้องไม่ลอกเลียนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ของผู้อื่น


การสมัครและส่งผลงาน

 • ส่งผลงานโดยพิมพ์ภาพสี ขนาด A4 และเขียนคำอธิบายผลงาน คำอธิบายแนวความคิด ความหมายของแบบ สี และแรงบันดาลใจในการออกแบบ พร้อม CD ไฟล์ต้นฉบับผลงานที่สามารถนำไปแก้ไขได้
 • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นจะต้องระบุ FONT ตัวอักษร ซึ่งจะเป็น FONT ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องหรือประดิษฐ์ขึ้นใหม่ก็ได้ (หากไม่ใช่ FONT มาตรฐาน โปรดแนบไฟล์ FONT ส่งพร้อมไฟล์ผลงาน)
 • Logo ที่ชนะการประกวด จะได้ใช้เป็น Logo ของงานคืนสู่เหย้าศิษย์เก่าภาควิชาเคมี และจัดพิมพ์บนของที่ระลึกที่ภาควิชาจัดทำ
  • ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด ภาควิชาเคมีขอสงวนสิทธิ์ในการเผยแพร่
  • ผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งหมดถือเป็นลิขสิทธิ์ของภาควิชาเคมี
  • คณะกรรมการตัดสินสามารถใช้สิทธิ์ในการปรับแก้ดัดแปลงผลงานเพื่อประโยชน์ ในการใช้งานจริงต่อไป

         ส่งผลงานด้วยตัวเองที่..... คุณดวงมณี เชื้อเขียว ห้อง 113 ชั้น 1 ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์  
             มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

           หรือทางไปรษณีย์ที่..... คุณดวงมณี เชื้อเขียว
             ตู้ ป.ณ. 1011 เกษตรศาสตร์ จตุจักร กรุงเทพฯ 10903

รางวัลการประกวด

 • รางวัลชนะเลิศ ทั้งสองประเภท จะได้รับของที่ระลึกจากภาควิชาเคมี ได้แก่ เสื้อโปโล เสื้อยืดคอกลม แก้วเปลี่ยนสี สติ๊กเกอร์
  ซึ่งทุกชิ้นจัดพิมพ์
  Logo ที่ชนะการประกวด พร้อมเกียรติบัตรจากภาควิชาเคมี


กำหนดส่งผลงาน

สิ้นสุดการรับผลงาน ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558

ประกาศผล
ประกาศผลวันที่ 9 มีนาคม 2558 ทางเว็บไซต์ของภาควิชาเคมี (
www.chem.sci.ku.ac.th)

หมายเหตุ

 • หากไม่มีผลงานชิ้นใดผ่านเกณฑ์การตัดสินจากคณะกรรมการ จะไม่มีการประกาศผู้รับรางวัล
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สุดและจะไม่ส่งคืนผลงานให้ผู้เข้าร่วมการประกวด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

 • คุณดวงมณี เชื้อเขียว
  โทรศัพท์ 02-562-5555 ต่อ 2127
  email: fscidnc[at]ku.ac.th