Get Adobe Flash player

การปิดอาคารในช่วงวันหยุด “วันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558”


เรียน   คณาจารย์  บุคลากร นิสิต  และเจ้าหน้าที่ประจำชั้นทุกๆ ชั้น  ของภาควิชาเคมี

 

         ภาควิชาเคมี จะปิดอาคารทั้งหมด ตั้งแต่เวลา 23.00 น. ของวันศุกร์ที่ 10 เมษายน

2558 จนถึงเวลา 07.30 น.ของวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2558  เพื่อให้บุคลากรภาควิชาเคมี 

ทุกท่านได้หยุดพักผ่อนในช่วงวันสงกรานต์

          ภาควิชา ขอความร่วมมือ อาจารย์ นิสิต ที่ทำงานวิจัย และบุคลากร ทุกท่าน ได้โปรดวาง

แผนการทำงานของท่าน ให้สามารถทำ ได้แล้วเสร็จเรียบร้อย ก่อนเวลา 23.00 น.ของวันศุกร์ที่

10 เมษายน 2558  และได้โปรดตรวจดูความเรียบร้อยเกี่ยวกับความปลอดภัย เช่น ปลั๊กไฟ หรือ

ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด ถ้าเลิกใช้แล้วกรุณาถอดปลั๊กออกเลย  และ ก๊อกน้ำ  ถ้าไม่ใช้แล้ว

ก็ปิดก๊อกหรือปิดวาล์วน้ำให้เรียบร้อย  ก่อนกลับบ้านโปรดตรวจสอบว่า ปิดแอร์/ประตูหน้าต่าง

ห้องของตนเรียบร้อยแล้วหรือยัง

 

         สำหรับพนักงานห้องทดลอง และ พนักงานประจำชั้น  โปรดตรวจสอบสภาพของ สาร

เหลือทิ้งในห้องทดลอง ว่าอยู่ในสภาพอย่างไร ปลอดภัยดีหรือไม่ และดูแลความเรียบร้อยต่างๆ

ใน พื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบให้ครบถ้วน  ก่อนจะกลับบ้าน...ในเย็นวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 ด้วย 

 

***ขอได้โปรดระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษด้วย***

 

         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดด้วย จักขอบคุณยิ่ง