Get Adobe Flash player

จำหน่ายพัสดุโดยวิธีขายทอดตลาด

 

 

ด้วยภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดและเสื่อมสภาพ โดยวิธีขายทอดตลาด

รายละเอียดดังนี้

 

1. ผู้สนใจสามารถขอดูพัสดุ และลงทะเบียนเข้าร่วมการประมูลได้ ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 9.30 - 10.30 น. ณ ห้อง 103 

อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ...สอบถามเพิ่มเติม 02-562-5555 ต่อ 2014, 2107

 

2. กำหนดขายทอดตลาด ในวันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง 103 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ผู้ที่จะเข้าร่วมประมูล จะต้องลงลายมือชื่อพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (พร้อมรับรองสำเนา)

ในกรณีเป็นนิติบุคคล ต้องแสดงหนังสือมอบอำนาจ หนังสือรับรองของบริษัท พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประมูล

 

3. ผู้เสนอราคาสูงกว่าราคากลางที่ภาควิชาเคมีประเมินไว้ และมีราคาสูงกว่าผู้ประมูลรายอื่น ให้ถือว่าเป็นผู้ชนะการประมูล

 

4. การชำระเงิน ให้ผู้ประมูลได้ ต้องชำระเป็นเงินสดเต็มราคาทันที

 

5. ผู้ประมูลได้ ต้องขนย้ายพัสดุที่จำหน่ายออกจากพื้นที่ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันประมูลได้

 

file075
file076