Get Adobe Flash player

อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมภาควิชาเคมี

1

เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559 ภาควิชาเคมี ได้ต้อนรับคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมี และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการการเรียนการสอนวิชาปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน การจัดการสารเคมี และของเสียในห้องปฏิบัติการ

ให้การต้อนรับโดย ดร.สุธาสินี กิตยาการ ดร.สุพัตรา มิตรภานนท์ และนักวิทยาศาสตร์ภาควิชาเคมี ในการนี้ ได้มีการแนะนำภาควิชาเคมี และการบรรยายด้านการจัดการห้องปฏิบัติการและสารเคมี โดย คุณศรีสมร คงวิทยา และ การเป่าแก้ว โดย คุณภาลิณี ขวัญแก้ว ณ ห้อง 2A อาคารปฏิบัติการ NMR ภาควิชาเคมี จากนั้น ได้นำคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการเคมี ณ ชั้น 6 และ 7 อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน คณะวิทยาศาสตร์

2    

4

 

3

 

5

 

7

 

6

 

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

 

15