Get Adobe Flash player

อบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ


ภาควิชาเคมีจัดการอบรมด้านความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ ให้กับระดับบัณฑิตศึกษา (โท-เอก) โดยเฉพาะนิสิตชั้นปีที่ 1 และนิสิต TA ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

 

safety 60 1m