Get Adobe Flash player

โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา ร่วมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์


โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา จ.นครศรีธรรมราช โครงการ English Programme นำนักเรียนระดับชั้น ม. 4- 5 จำนวน 11 คน เข้าร่วมฝึกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ณ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560

show konsi5

show konsi4