Get Adobe Flash player

คณะวิทยาศาสตร์เริ่มใช้หมายเลขโทรศัพท์ 6 หลัก (ใหม่)


คณะวิทยาศาสตร์จะเปิดใช้งานหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ (IP Phone) อย่างเป็นทางการในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ทำให้การโทรติดต่อหน่วยงานอื่นๆ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามารถกดหมายเลขภายใน 6 หลักได้เลย

ท่านสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ และศึกษาวิธีการใช้งานได้ที่

ระบบค้นหาหมายเลขโทรศัพท์คณะวิทยาศาสตร์

 

cover 320tel