Get Adobe Flash player

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา


ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรายื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกวันที่ 17 เมษายน 2560

ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา

กำหนดการ ยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 10 เมษายน 2560 ที่ห้อง 109 ชั้น 1 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี โดยมีรายละเอียดตามประกาศ

 

  • ประกาศรับสมัครพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา
  • ใบสมัครพนักงานเงินรายได้
  • คำรับรอง นำมาในวันสอบคัดเลือก โดยให้ผู้รับรองจำนวน 3 คนที่รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี ซึ่งมิใช่ บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดาเดียวกัน ทั้งนี้ผู้รับรอง 1 ใน 3 คน ต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานประจำ หรือหากรับราชการทหารหรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก และแนบบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัว 
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกในวันที่ 17 เมษายน 2560
  • ติดต่อสอบถามโทร 02 562 5555 ต่อ 647504 - 9