Get Adobe Flash player

25 มี.ค. งดจ่ายกระแสไฟฟ้า


แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 8.30 - 16.00 น.
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ณ เสาไฟฟ้าแรงสูง โดยการไฟฟ้านครหลวง 

 

ส่งผลให้อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี, อาคารทวี ญาณสุคนธุ์ และอีก 3 อาคาร ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าในบางช่วงเวลา

 

แจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 
เพื่อติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์ป้องกันสัตว์ ณ เสาไฟฟ้าแรงสูง โดยการไฟฟ้านครหลวง

สืบเนื่องจากสาเหตุการเกิดไฟฟ้าลัดวงจรเกิดขึ้นบ่อยครั้ง จากสัตว์ขนาดเล็ก เช่น กระรอก และ งู เป็นต้น คณะวิทยาศาสตร์จึงได้ หาแนวทางลดความเสี่ยงในการเกิดปัญหาดังกล่าว ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้านครหลวงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ จะต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันสัตว์ขนาดเล็กเข้าไปในจุดเสี่ยงและทำการเปลี่ยนสายไฟฟ้าแรงสูงในจุดเสี่ยงที่เป็นสายแบบ 3-70 APC (แบบฉนวนบาง) เป็นสายแบบ 3-70 ASC (แบบฉนวนหนา) ในบริเวณหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง 3 จุด ได้แก่

1. หม้อแปลงไฟฟ้าที่อยู่ด้านหน้า อาคารทวี ญาณสุคนธ์
2. หม้อแปลงไฟฟ้า ระหว่าง อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ กับ อาคารเคมี
3. หม้อแปลงไฟฟ้า ระหว่าง อาคารเคมี กับ อาคารชีวเคมี

ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์จึงขอแจ้งงดจ่ายกระแสไฟฟ้า ในวันที่ 25 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 - 16.00 น. เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวงปฏิบัติงาน

การงดจ่ายกระแสไฟฟ้า จะส่งผลให้ 5 อาคาร ดังตอนไปนี้ ไม่สามารถใช้ไฟฟ้าในบางช่วงเวลาของการติดตั้งอุปกรณ์ คือ
1. อาคารทวี ญาณสุคนธ์
2. อาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ 
3. อาคารเคมี
4. อาคารชีวเคมี
5. อาคารสุประชา วาจานนท์

คณะวิทยาศาสตร์ จึงเรียนมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกไว้ ณ ที่นี้

ที่มา: Facebook  Faculty of Science Kasetsart University