Get Adobe Flash player

โครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที


บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตสามารถนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายในเวบาที่จำกัดให้กับผู้ฟังที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าใจในงานวิจัยได้ โดยมีเงินรางวัลรวม 14,000 บาท สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560

 

บัณฑิตวิทยาลัยจะจัดโครงการนำเสนอวิทยานิพนธ์ 5 นาที ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นิสิตสามารถนำเสนอวิทยานิพนธ์ภายในเวลาที่จำกัดให้กับผู้ฟังที่ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสามารถเข้าใจในงานวิจัยได้ โดยมีเงินรางวัลรวม 14,000 บาท สนใจสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 เมษายน 2560