Get Adobe Flash player

ปิดอาคาร ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2560


ภาควิชาเคมี จะปิดอาคาร ในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ ปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2560 ดังนี้

1. อาคารกฤษณา ชุติมา

2. อาคารปฏิบัติการ NMR

และ 3. อาคารปฏิบัติ TEM ชั้น 2-4  

โดยจะเปิดทำการในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 

 

ขอความร่วมมือจาก อาจารย์ บุคลากร และนิสิต ที่ทำงานวิจัยทุกท่าน ได้โปรดวางแผนการทำงานของท่านให้เสร็จเรียบร้อย ภายในวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ก่อนเวลา 22.00 น. และโปรดตรวจดูความเรียบร้อยเกี่ยวกับความปลอดภัยในทุกๆ ด้าน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ เช่น

1. ปลั๊กไฟ ปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้า ทุกชนิด เลิกใช้ กรุณาดึงปลั๊กออก ให้เรียบร้อย

2. เครื่องปรับอากาศ ก่อนออกจากห้องให้ปิด ให้เรียบร้อย

3. ก๊อกน้ำ เลิกใช้ให้ปิดก๊อก และปิดวาล์วน้ำ ให้เรียบร้อย

4. ห้องต่างๆ โปรดตรวจสอบการปิดล๊อคประตู/หน้าต่าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเอง ให้เรียบร้อย

5. สารเหลือทิ้งในห้องปฏิบัติการ ขอให้ อาจารย์ พนักงานห้องปฏิบัติการ และนิสิตที่ทำวิจัย รวมถึงพนักงานประจำชั้นทุกชั้น โปรดตรวจสอบสภาพของสารเหลือทิ้งต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเองให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ ให้ครบถ้วน ก่อนจะกลับบ้าน ในเย็นวันพุธที่ 12 เมษายน 2560 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง ช่วยกันดูช่วยกันแล เพื่อความปลอดภัยของเราเองนะคะ