Get Adobe Flash player

ผลการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์


ตามที่ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้ทำการสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ อัตรา ไปเมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๐

ภาควิชาเคมี ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน ๒ ราย ดังนี้
๑. นายยุทธนา คูกระสังข์
๒. นางสาวมุทิตา ทองคำ

และขอให้ผู้ผ่านการสอบคัดเลือก มารายงานตัว พร้อมนำหนังสือคำรับรอง จากผู้รับรองจำนวน ๓ คน มายื่นที่ ห้อง ๑๐๙ อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี ภายในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดนี้ ให้ถือว่าสละสิทธิ์