Get Adobe Flash player

ขอเชิญสมัครรับรางวัล ผลงานวิจัย มก. ปี 2558 (ภายใน 9 มิ.ย. 60)


มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดให้มีโครงการรางวัลผลงานวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 เพื่อส่งเสริม สนับสนุน สร้างกำลังใจ และแรงจูงใจแก่อาจารย์ นักวิจัย ของมหาวิทยาลัยฯ ในการตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ และนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

คณะกรรมการพิจารณารางวัลฯ จึงขอแจ้งให้อาจารย์ นักวิจัยที่มีผลงานวิจัยตีพิมพ์ระดับนานาชาติ และผลงานวิจัยที่สร้างผลกระทบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558 เพื่อการสมัครขอรับการพิจารณารางวัลฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 16.30 น.