Get Adobe Flash player

ปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559


ภาควิชาเคมี จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนิสิตระดับปริญญาตรี สาขาเคมี และสาขาเคมีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2559 โดยได้เชิญคุณณัฐากาญจน์ รัชตเทวินทร์ ศิษย์เก่าภาควิชาเคมี มาให้คำแนะนำเรื่อง "มุมมองการทำงานกับความสำเร็จการศึกษาทางด้านเคมี" และจัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือให้คำอวยพรจากคณาจารย์ภาควิชาเคมี ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 13.00 - 16.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 2 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี 

 

LastLec60 1

ls1

ls5

ls4

ls2

ls3

ls6

more picture