Get Adobe Flash player

ปฐมนิเทศนิสิตภาควิชาเคมี ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2560


ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาภาควิชาเคมี ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม 2560 เวลา 9.00 - 13.00 น. ณ ห้อง 602 ชั้น 6 อาคารกฤษณา ชุติมา ภาควิชาเคมี

PR 250760