Get Adobe Flash player

โครงการ “รักแรกจากเคมี ปีการศึกษา 2560”


ขอเชิญนิสิตระดับปริญญาตรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ "รักแรกจากเคมี ปีการศึกษา 2560" ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:00 – 16:30 น. ณ ห้องประชุมทวี ญาณสุคนธ์ ชั้น 2 อาคารทวี ญาณสุคนธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

U grad01 260760 f